Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO bookingfish.eu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego bookingfish.eu (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez Easyfishing.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cedrowa 27/U8, 80-126 Gdańsk zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000680295, REGON: 367362894, NIP: 5833248436, kapitał zakładowy 20 000,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: info@bookingfish.eu oraz telefonicznie pod numerem: +48 506 200 800
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej bookingfish.eu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 10. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie  internetowej bookingfish.eu, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności przeglądać udostępnione informacje oraz dokonywać Rezerwacji;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zgodność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument -Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Informacja handlowa – prezentowana w Serwisie informacja o działalności Usługodawcy w tym przede wszystkim o organizowanych wyjazdach oraz inne treści o charakterze zgodnym z Regulaminem oraz specyfiką Serwisu;

Rezerwacja Łowiska / Rezerwacja – dostępna w Serwisie Usługa umożliwiająca Użytkownikom dokonanie Rezerwacji łowiska wędkarskiego, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Wyprawy  – usługi, którą Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, polegające na organizowaniu wyjazdów wędkarskich, możliwe do zarezerwowania za pośrednictwem Serwisu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 • ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, , dokonywania Rezerwacji, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script. 
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. USŁUGI
 6. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne.
 8. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  • Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym oferty oraz cennika,
  • Rejestracja i prowadzenie Konta w Serwisie,
  • Udostępnianie interaktywnego formularza kontaktu z Usługodawcą,
  • Możliwość dokonania Rezerwacji w Serwisie,
  • Możliwość dokonania Zamówienia Wyprawy w Serwisie,
  • Świadczenie usługi Newsletter,
  • Dodawanie komentarzy, opinii w Serwisie,
  • udostępnianie interaktywnego czatu umożliwiającego konwersację Użytkowników odwiedzających stronę Serwisu.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 10. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, czy inwestycyjne, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie.
 12. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 13. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 14. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta.
 15. Użytkownik może zalogować się do Serwisu również za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook lub konta na portalu Google plus. 
 16. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook lub konto w portalu Google plus, upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google plus. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook lub Google plus, nie są zapisywane w Serwisie. 
 17. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 18. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą (formularz kontaktowy) jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 19. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 20. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego rozmowy Użytkownikom odwiedzającym Serwis jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika okna czatu lub opuszczenia strony Serwisu.
 21. Korzystanie z interaktywnego czatu dostępnego w Serwisie wymaga posiadania Konta oraz zalogowania się w Serwisie lub zalogowania się jako ,,gość” w Serwisie. 
 22. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi i komentarzy, w tym w szczególności do dodawania i prezentowania opinii i wypowiedzi w ramach podstrony Serwisu ,,Blog”.
 23. Użytkownik dodając wypowiedzi, o których mowa w pkt. powyżej, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 24. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi w sposób określony w niniejszym Regulaminie, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 25. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu dokonać Rezerwacji Łowiska bądź Zamówienia Wyprawy, korzystając z funkcjonalności dostępnego w Serwisie, na zasadach wskazanych w pkt. V Regulaminu.

 

 1. REZERWACJE
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu dokonanie Rezerwacji Łowisk oraz Wypraw, zgodnie z prezentowaną przez niego Informacją handlową.
 3. Użytkownik dokonując Rezerwacji wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę) z Usługodawcą, na zasadach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 4. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji wypełnia formularz rezerwacyjny dostępny w Serwisie stanowiący zapytanie o dostępność Rezerwacji danego Łowiska bądź organizowanej przez Usługodawcę Wyprawy. Zapytanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi ofertę dokonania Rezerwacji.
 5. Użytkownik w formularzu Rezerwacji wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym wybór rodzaju, daty i czasu Usługi oraz podaje swoje dane osobowe. Użytkownik może wypełnić również pole z informacjami dodatkowymi.
 6. Usługodawca w Informacji handlowej podaje Użytkownikowi informacje o cenach Rezerwacji Łowiska bądź cenie Wyprawy, a także warunkach Rezerwacji. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 7. Potwierdzenie Rezerwacji następuje poprzez wygenerowanie indywidualnego numeru Rezerwacji oraz dokumentu podsumowania Rezerwacji, wysłanych na adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W celu potwierdzenia oraz skutecznego złożenia Rezerwacji Użytkownik musi w terminie podanym na stronie danego łowiska od wygenerowania numeru Rezerwacji opłacić Rezerwację za pośrednictwem Serwisu.  
 9. Usługodawca umożliwia opłacenie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
 10. Warunkiem opłacenia Rezerwacji jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadania aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 11. W celu opłacenia wybranej Rezerwacji, Użytkownik po wybraniu interesującego go Łowiska bądź Wyprawy, wypełnia pola formularza płatności oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej, telefonicznej lub poprzez e-mail,  dopuszczone jest złożenie zamówienia w pozostałych dostępnych formach i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w każdej postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika Rezerwacja zostaje potwierdzona.
 12. Po potwierdzeniu Rezerwacji Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 13. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 14. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy . Usługodawca, po otrzymaniu środków na rachunku bankowym potwierdza Użytkownikowi otrzymanie wpłaty i w tym momencie dochodzi do potwierdzenia Rezerwacji.
 15. Odwołanie rezerwacji możliwe jest telefonicznie pod numerem: +48 506200800 lub elektronicznie pod adresem e-mail: rezerwuj@bookingfish.eu

 

 1. REALIZACJA REZERWACJI
  • Usługodawca jest jednocześnie wykonawcą oferowanej umowy Wyprawy bądź korzystania z Łowiska , zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
  • Usługi te świadczone przez Usługodawcę są odpłatne. O ile płatność całości kwoty należnej nie nastąpiła podczas Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Usługodawca pobiera płatność bądź należną część płatności przed rozpoczęciem wykonywania Usługi.  

 

 • PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
  • Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, a także Umowy, o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
  • Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
  • Użytkownik jest zobowiązany do:
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych;
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Wpisanie danych Użytkownika jest możliwe wyłącznie w przeznaczonych do tego oraz odpowiednio oznaczonych polach w Serwisie.
 2. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 • REKLAMACJE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ul. Cedrowa 27/U8, 80-126 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej info@bookingfish.eu 
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik do Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto mogą zostać dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: ul. Cedrowa 27/U8, 80-126 Gdańsk w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 8. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 5 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.