Eliminacje IBCC 2025 Wygonin

Informacje ogólne

IBCC -International Balaton Carp Cup – to największa na świecie impreza karpiowa, która corocznie odbywa się na jeziorze Balaton. Bierze w niej udział maksymalnie 250 par z całego świata. My dajemy wam możliwość wygrania jednej z takich wejściówek.

Po raz kolejny nad wygonińskimi brzegami odbędą się eliminacje do największych zawodów karpiowych na świecie- International Balaton Carp Cup. Zawody, które mimo swojej niedługiej historii już skupiają nawet 250 teamów z całego świata, które walczą na największym jeziorze Europy Środkowej. Balaton dzięki powierzchni 592 km² i średniej głębokości 3,2m stwarza idealne warunki dla karpi, które w tym jeziorze przekraczają nawet 30kg. IBCC mimo, że jest olbrzymią imprezą to organizacja stoi na najwyższym, światowym poziomie!
Eliminacje do tak wielkich zawodów nie mogą się odbyć, gdzie indziej niż na legendarnym Wygoninie!

Organizatorem zawodów jest Łowisko Wygonin oraz bookingfish.eu Mają oni prawo do zmiany regulaminu oraz zasad rozgrywanych zawodów. Biorący udział w zawodach są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, pod rygorem usunięcia z zawodów bez zwrotu opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Teamy startujące w zawodach wyrażają dobrowolną zgodę na ich filmowanie oraz fotografowanie jak i publikację wizerunków do publicznej wiadomości. Zawody odbędą się w przypadku, gdy na liście startowej będzie minimum 20 drużyn. Maksymalnie w zawodach może wystartować 33 drużyny. 

 

Rejestracja:

Rejestracja zawodników, odbywa się w niedziele, 08.09.2024r. od godziny 9:00 i trwa do godziny 10:00 tego samego dnia. Rejestracja jest obowiązkowa, odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Miejsce rejestracji – Parking Łowiska Wygonin lub Restauracja na rogu przy sklepie w Wygoninie.

 

Losowanie: 

Losowanie stanowisk odbędzie się w niedziele, 08.09.2024r. około godziny 10:30

 

Zakończenie zawodów 14.09.2024 godzina 8:00

Rozdanie nagród około 12/13:00

Niedziela – 29.09.2024r. 

godz. 9;00-10:00 Rejestracja uczestników

godz.10:30 Rozpoczęcie losowania

godz 10:45 Zdjęcie pamiątkowe – rozjazd na stanowiska.

godz.15:00 – Rozpoczęcie sondowania

godz.17:00 – Rozpoczęcie łowienia

Poniedziałek-Piątek – 30.09- 04.10.2024r.

godz: 10:00-18:00 –  Obchód sędziowski (do ryb zgłoszonych SMSem)

Sobota – 05.10.2024r.

godz. 8:00 – Zakończenie łowienia

godz. 12:30 /13:00 – Rozdanie nagród – Zakończenie zawodów.

Nagrody przyznane będą za I,II,III miejsce, oraz za największą rybę. Sumaryczna pula nagród to minimum 20.000zł (kwota jest zależna od ilości startujących drużyn)
 

I miejsce  – drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb – otrzymuje wejściówkę na IBCC 2025 dla 3 osób zgodnie z regulaminem IBCC, oraz nagrody rzeczowe

II miejsce- drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb, Wyjazd Zagraniczny z BookingFish, oraz Nagrody rzeczowe

III miejsce- drużyna z sumaryczną wagą trzech największych ryb, wyjazd na Polskie łowisko + nagrody rzeczowe

Big Fish- Nagrody rzeczowe

2400zł / para

200zł / dodatkowy zawodnik (Team Runner)

 

Po zapisaniu drużyny zostanie wysłany e-mail zwrotny potwierdzający uczestnictwo w zawodach. Zaliczka jest bezzwrotna, ale zbywalna, więc prosimy o przemyślane zapisy. W wiadomości będą zawarte wytyczne potrzebne do dokonania przelewu.

REGULAMIN ZAWODÓW Łowisko Wygonin 2024r.
1. Organizatorem imprezy jest serwis Easyfishing.pl oraz łowisko Wygonin, który zastrzega sobie
możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą „Catch and Relase”, czyli „Złów i Wypuść”. O
wygranej decyduje suma wagi trzech złowionych ryb.
3. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach powinna składać się z co najmniej dwóch osób,
dopuszcza się start drużyny jednoosobowej w przypadku, gdy wniesie pełną opłatę startową, która
wynosi 1800zł.
4. Drużyna może korzystać z pomocy jednego dodatkowego zawodnika (Team Runnera), którego
obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów. Trzeci zawodnik może uczestniczyć w takich
czynnościach jak: rozbijanie obozowiska, szykowanie sprzętu, zanęt, sondowaniu, nęceniu,
holowaniu, podbieraniu i wypinaniu ryb oraz przygotowaniu ich do ważenia, sesji fotograficznych i
filmowania – Jest pełnoprawnym członkiem drużyny – koszt za osobę dodatkową to 200zł
5. Każda drużyna łowi na cztery wędki.
6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli
zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. Umieszczanie zestawów w
wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
7. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i może
odbywać się z brzegu i ze środka pływającego. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie
żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest (ale nie muszą). W razie uznania protestu
przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.
8. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest z brzegu i ze
środka pływającego. Oznaczyć stanowisko można maksymalnie trzema markerami na drużynę.
Dopuszcza się używanie łódek zdalnie sterowanych w czasie trwania zawodów.
9. KAŻDA Drużyna korzystająca z środków pływających musi być wyposażona w kamizelkę
ratunkową – obowiązuje bezwzględny nakaz pod karą wykluczenia z zawodów, jej używania podczas
pływania środkiem pływającym po akwenie.
10.Organizator zawodów zapewnia łodzie do przeprawy na stanowiska wyposażone w silniki
spalinowe i elektryczne.
11.Zabrania się używania żywych przynęt w jakiejkolwiek postaci.
12.Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki jako linki głównej jak i strzałówki z plecionki.
13.Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
14.Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem – może tego dokonać tylko członek
ekipy łowiącej na danym stanowisku.
15.Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym
worku może znajdować się tylko jedna ryba. Każdy karp powyżej 20kg musi natychmiast
po złapaniu zostać zgłoszony do organizatora, niezależnie od pory dnia.
16.Klasyfikowane są ryby: karp o wadzę minimum 10 kg.
17.Drużyna zobowiązana jest do posiadania obowiązkowo 4 worków karpiowych i maty karpiowej
lub kołyski.
18.Złowioną rybę należy zgłosić sędziom SMS-em, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w
karcie startowej. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba
może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.
19.Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po
sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
20.Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego
stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
21.Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania samochodem. Opuszczanie terenu zawodów
może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.
22.Na łowisku jest całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Głośne zachowanie
i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy będzie skutkowała
wykluczeniem z zawodów i dożywotnim zakazem wstępu na łowisko.
23.Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.
Pozostawienie śmieci na stanowisku będzie skutkować zakazem wstępu na wszystkie zawody
odbywające się na Łowisku Wygonin.
24.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty
materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
25.Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu
przez Organizatora.
26.Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów na
odprawie startowej.
27.Zasady klasyfikacji związanej z ustaleniem punktowanych miejsc w zawodach zostaną
przedstawione w dniu rozpoczęcia zawodów na odprawie startowej.
28.Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich
decyzja jest ostateczna.
29.Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych, zdjęć z zawodów przez Organizatora, Patronów Medialnych i Sponsorów.
30.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników
w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów.
Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń
dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych
kosztów.
31.Podczas zawodów przepisy Łowiska Wygonin są w pełni obowiązujące, z wyjątkiem zmian
wynikających z powyższego regulaminu.

Eliminacje IBCC 2025

Data rozpoczęcia: 29.09.2024

Data zakończenia: 05.10.2024

Formularz zgoszeniowy
Kontakt
EasyFishing Sp. z o.o.
zawody@bookingfish.eu
+48 511 050 115
Masz pytania ?